Tìm hiểu chi phí bán hàng trên Amazon

"Doanh thu của chúng tôi đã tăng 150% kể từ khi chúng tôi bắt đầu bán hàng trên Amazon vào năm 2015”, Mary Nguyen, người sáng lập MaryCraft
$39,99/tháng + các khoản chi phí bán hàng khác

Chọn gói chi phí bán hàng trên Amazon

Khi chọn gói chi phí bán hàng, hãy cân nhắc các sản phẩm mà bạn muốn lên danh sách. Cả Người bán cá nhân và Người bán chuyên nghiệp đều có thể lên danh sách sản phẩm trong hơn 20 danh mục. Chỉ Người bán chuyên nghiệp đã xin cấp phép và đáp ứng yêu cầu mới được bán thêm ở 10 danh mục khác.
Tìm hiểu thêm về các danh mục sản phẩm >
Đặc điểm của các gói chi phí bán hàng
Chuyên gia
Cá nhân
Thích hợp nhất cho những người bán
Có kế hoạch bán hơn 40 mặt hàng/tháng
Có kế hoạch bán ít hơn 40 mặt hàng/tháng
Chi phí đăng ký hàng tháng
$39.99
N/A
Chi phí bán hàng
Phí giới thiệu và phí đóng giao dịch biến đổi
$0,99/mặt hàng + phí giới thiệu và phí đóng giao dịch biến đổi

Chi phí bán hàng trên Amazon

Phí theo từng mặt hàng

Gói bán hàng chuyên nghiệp: không có phí theo mặt hàng
Gói bán hàng cá nhân: phí $0,99 cho mỗi mặt hàng bán được

Khi bán được một mặt hàng, Amazon sẽ thu số tiền mà người mua thanh toán (bao gồm giá của mặt hàng đó và phí vận chuyển, phí gói quà hoặc mọi khoản phí khác). Amazon áp dụng phí vận chuyển cho sản phẩm đa phương tiện (sách, âm nhạc, video, DVD, phần mềm và trò chơi điện tử) mà Người bán chuyên nghiệp bán được và cho tất cả các sản phẩm mà Người bán cá nhân bán được. Chỉ Người bán chuyên nghiệp mới được phép cung cấp dịch vụ gói quà.

Phí vận chuyển (Hoàn thiện đơn hàng)

Khi bạn tự hoàn thiện đơn hàng, Amazon áp dụng phí vận chuyển cho sản phẩm đa phương tiện (sách, âm nhạc, video, DVD, phần mềm và trò chơi điện tử) mà Người bán chuyên nghiệp bán được và cho tất cả các sản phẩm mà Người bán cá nhân bán được. Chúng tôi tính các khoản phí vận chuyển này dựa trên danh mục sản phẩm và dịch vụ vận chuyển mà người mua đã chọn rồi chuyển số tiền đó cho bạn.

Xem tín dụng vận chuyển dành cho Người bán chuyên nghiệp
Xem tín dụng vận chuyển dành cho Người bán cá nhân
Đối với sản phẩm do Amazon hoàn thiện đơn hàng cho bạn thì ngoài phí Bán hàng trên Amazon, chúng tôi sẽ tính phí cho bạn đối với dịch vụ hoàn thiện đơn hàng, lưu kho và các dịch vụ tùy chọn. Hãy xem trang Phí hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon để biết thêm thông tin hoặc tìm hiểu thêm về dịch vụ Fulfillment by Amazon (Hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon).

Phí giới thiệu

Người bán thanh toán phí giới thiệu đối với từng mặt hàng bán được. Mặt hàng thuộc nhiều danh mục có phí giới thiệu tối thiểu theo từng mặt hàng (tức là người bán sẽ thanh toán một trong hai phí là phí giới thiệu hoặc phí giới thiệu tối thiểu mỗi mặt hàng, tùy phí nào lớn hơn).

Phí đóng giao dịch biến đổi

Đối với từng mặt hàng đa phương tiện bán được, Người bán cá nhân và Người bán chuyên nghiệp cũng phải thanh toán phí đóng giao dịch biến đổi.
Bạn dự định bán hơn 40 mặt hàng mỗi tháng
$39,99/tháng + các chi phí bán hàng khác
Bạn dự định bán dưới 40 mặt hàng mỗi tháng
$0,99/mặt hàng + các chi phí bán hàng khác
Xin lưu ý: Tất cả các đăng ký mới đối với dịch vụ Bán hàng trên Amazon đều bao gồm quyền truy cập bán hàng trên Amazon.com, Amazon.ca cũng như Amazon.com.mx. Lệ phí, danh mục sản phẩm hiện có và các yêu cầu về bán hàng có thể khác nhau giữa ba sàn giao dịch.
© 2018, Amazon Services LLC. All Rights Reserved. An Amazon Company